سعید محمدیان سمنانی

درباره من

دکتر سعید محمدیان سمنانی
image

دانشیار گروه آموزشی ریاضی @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

...

محقق گوگل

(1403/4/29)

استنادات

159

h-index

6

i10-index

5

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1403/4/27)

استنادات

0

مقالات

0

h-index

1

مؤلفین همکار

0

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/04/27
Hybrid Legendre functions to solve differential equations with fractional derivatives
Mathematical Sciences(2018)
^کاظم نوری*, ^لیلا ترک زاده, ^سعید محمدیان سمنانی
Perfect 2-Colorings of k-Regular Graphs
Kyungpook Mathematical Journal(2020)
9221522001*, ^سعید محمدیان سمنانی
Linear programming and primal - dual problems in gragh theory
Acta Universitatis Apulensis(2012)
مهدی علیان, ^سعید محمدیان سمنانی
Investigating 1-perfect code using Dominating set
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR ANALYSIS AND APPLICATIONS(2021)
^فاطمه السادات هل اتائی*, ^سعید محمدیان سمنانی
Calculation of Topological Indices Based on the Distance of Polyacenes Without Edge Counting
POLYCYCLIC AROMATIC COMPOUNDS(0)
40011623005, ^سعید محمدیان سمنانی*
Vertex Antimagic Edge Labeling
چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران(2014-08-26)
^سعید محمدیان سمنانی
Calculating cofficients λ and λ n-3 in characteristic polynomial of complete graph
چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران(2014-08-26)
^سعید محمدیان سمنانی
Minimum Edge Dominating Distance Energy of a Graph
سومین کنفرانس بین المللی ترکیبیات و رمزنگاری و محاسبات(2018-11-15)
9612520002, ^سعید محمدیان سمنانی
The Maximum Edge Eccentric ity Energy of a Graph
سومین کنفرانس بین المللی ترکیبیات و رمزنگاری و محاسبات(2018-11-15)
9611520002*, ^سعید محمدیان سمنانی
On Maximum Edge degree Energy of a graph
پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران(2019-08-26)
9612520002*, ^سعید محمدیان سمنانی
انرژی فاصله و انرژی لاپلاسین گراف های تصادفی
دوازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2019-08-31)
9612520002*, ^سعید محمدیان سمنانی
SMP-Polynomial and Topological Indices of Phenacenes
International Conference On Combinatorics Combinatorics, Computer scienc, and Computing/هشتمین کنفرانس بین‌المللی ترکیبیات، رمزنگاری، علوم کامپیوتر و محاسبات(2023-11-15)
40011623005, ^سعید محمدیان سمنانی*
کاربردی از مسئله برنامه ریزی خطی در ارایه برچسب گذاری چدید ی در گراف ها
هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات(2014-05-14)
^سعید محمدیان سمنانی, سیده معصومه زرگر
یافتن مسیر بهینه با استفاده از تئوری مورچگان
هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات(2014-05-14)
^سعید محمدیان سمنانی
New Solving Multi ant Colony system(MACS)for a Vehicle routing Problem With Backhauls
هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات(2014-05-14)
^سعید محمدیان سمنانی
محاسبه و مقايسه انرژي شاخص هاي گراف و كاربردهاي آن ها
كرم فهيمه(تاریخ دفاع: 1402/12/22) ، مقطع : دكتري
كاربرد نظريه گراف در صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك
لكزائي فاطمه(تاریخ دفاع: 1402/04/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبه انرژي برخي از ماتريس هاي مرتبط با يك گراف
ثابتي سميرا(تاریخ دفاع: 1400/11/09) ، مقطع : دكتري
مقادير ويژه فاصله و لاپلاسين فاقد علامت فاصله و ديسكهاي گرشگورين
رستمي زهرا(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مروري بر خواص مقادير ويژه گرافهاي نامنتظم
شاه بابازاده ورزي سمانه(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رتبه و پوچي برخي از گراف هاي خاص
حسيني نژاد مريم سادات(تاریخ دفاع: 1397/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ضريب ? در چندجمله اي مشخصه گراف هاي منفرد و برخي خواص طيف گراف ها
جهانسوزي الناز(تاریخ دفاع: 1397/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد رنگ آميزي يالي گرافها در زمانبندي مسابقت ورزشي
معروفي فاطمه السادات(تاریخ دفاع: 1397/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ماكزيمم و مي ني مم انرژي مجموعه هاي مستقل رأسي در گرافها
بنايي سميرا(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رنگ آميزي و كدگذاري گرافهاي جانسون
احسان مصطفي(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين عدد رنگي رده اي از گرافهاي Kneser
آسوده محبوبه سادات(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زيربخش هاي فرد K3,3 در گرافهاي دو بخشي
ميري مينا(تاریخ دفاع: 1396/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
NCN – انرژي برخي گرافهاي استاندارد
نويد فرزانه(تاریخ دفاع: 1396/04/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه يك سيستم پيشنهاد دهنده براي شبكه هاي اجتماعي
گورگاني الهام(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
احاطه گري علامت دار و كاربرد قضيه تورن در احاطه گري
احسان مرتضي(تاریخ دفاع: 1395/09/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
يك روش دوقطبي در حل مسائل برنامه ريزي خطي چندهدفي فازي
بهرامي حديث(تاریخ دفاع: 1396/04/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رنگ آميزي كامل برخي از گراف هاي خاص و طيف گراف هاي خطي
پيري فرزانه(تاریخ دفاع: 1397/07/18) ، مقطع : دكتري
بررسي رابطه شكاف اهداف استراتژيك نگهداري و تعميرات با عملكرد نگهداري و تعميرات بر اساس منطق فازي( مورد مطلعه : قطار شهري مشهد)
كردي حميد(تاریخ دفاع: 1395/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
فراهاني حميدرضا(تاریخ دفاع: 1394/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
يافتن جواب مسائل مسير يابي وسيله نقيله با الگوريتم هاي ابتگاري و فرا ابتكاري
كركه آبادي مهديه(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : دكتري
عدد احاطه گر و ريشه هاي چندجمله اي رنگي
عزيزالدين نازنين(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مجموعه هاي احاطه كننده و رابطه آنها با ميانگين فاصله رئوس در گراف ها
طاهرپور مريم(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حل مسائل برنامه ريزي چند هدفي خطي بازه اي با وزن هاي بازه اي
اكبري فرزانه(تاریخ دفاع: 1394/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
يك مدل DEA شبكه اي جديد بر مبناي مدل SBM
رضائي مهسا(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي برخي از روش هاي گراديان مزدوج پولاك – ريبير – پولياك اصلاح شده كاهشي
باقري ثابت خسمخي مظاهر(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رنگ آميزي وقوع بازه اي گرافهاي دوبخشي
خرد شوكت(تاریخ دفاع: 1394/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رتبه بندي واحدهاي تصميم گيرنده كارا به كمك مدل مبتني بر متغيرهاي كمكي در تحليل پوششي داده ها
وفائي نژاد كبري(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مسئله برنامه ريزي خطي بعلاوه خطي كسري
شاهرخ اسماعيل(تاریخ دفاع: 1393/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
يك روش شبه نيوتن اصلاح شده براي بهينه سازي ساخت يافته با اطلاعات جزئي از ماتريس هسي
داودي نيا اسماعيل(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عدد احاطه كننده و چندجمله ايهاي احاطه گر گرافهاي خاص و مكمل آنها
سركبيري اشرف سادات(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بيشترين تكرار ريشه چندجمله ايهاي جورسازي در يك درخت و مينيمم پوشش مسير
همتي مريم(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رويكرد جديد در محاسبه عدد k – مستقل گرافهاي خاص
مداح شيدا(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برنامه ريزي خطي چندهدفي با پارامترهاي تصادفي
عزيزي مژگان(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
عظيمي فر نرگس(تاریخ دفاع: 1391/07/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
یک شاخص توپولوژیک فراموش شده در ریاضی و شیمی(ناظر)
(2024-06-16)
رهیافت ماتریس‌ عملیاتی برای حل معادلات دیفرانسیل کسری(همکار اول)
(2016-05-16)
بررسی عددی برخی معادلات دیفرانسیل معمولی کسری منتج از دینامیک سیالات(همکار دوم)
(2018-05-30)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
الگوریتم و محاسبه   (864 بار دانلود)
رشته : ریاضی کاربردی , گرایش : کلیه گرایشها
ریاضی عمومی 2   (762 بار دانلود)
رشته : آمار , گرایش : کلیه گرایشها
مبانی ترکیبیات   (690 بار دانلود)
رشته : آمار ریاضی و علوم کامپیوتر , گرایش : کلیه گرایشها
معادلات دیفرانسیل   (1069 بار دانلود)
رشته : فنی و مهندسی و علوم پایه , گرایش : کلیه گرایشها

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی ریاضی، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
s_mohammadian@semnan.ac.ir
(+98)2331535739

فرم تماس